Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în România

A A A

Acte de stare civilă

Eliberarea duplicatelor actelor de stare civilă

 

Informaţii generale

Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează cetăţenilor la solicitare şi au aceiaşi valoare juridică ca şi certificatele eliberate la momentul înregistrării actului de stare civilă. Duplicatele certificatelor de stare civilă, precum şi certificatele de stare civilă se eliberează pentru utilizare permanentă şi nu sînt pasibile de o oarecare reţinere (retragere), decît în cazurile expres stabilite de legislaţie.

 

Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează în temeiul actului de stare civilă şi conţin în mod obligatoriu inscripţia “DUPLICAT”.

 

Duplicatul certificatului de stare civilă se eliberează în următoarele cazuri:

 

 • la deteriorarea certificatului;
 • la pierderea certificatului;
 • la solicitarea certificatului de model nou în legătură cu transcrierea acestuia în grafie latină.

 

Categorii de solicitanţi

 

Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează la solicitare:

 

 • titularului actului de stare civilă sau în cazuri excepţionale (argumentate în scris) rudelor de gradul I, pe linie dreaptă, ale acestuia;
 • membrilor familiei, rudelor decedatului sau altor persoane îndreptăţite – în cazul cînd titularul actului de stare civilă a decedat;
 • reprezentantului legal al minorului, persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau declarate incapabilă prin hotărîrea instanţei judecătoreşti, părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare;
 • reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură).

 

Acte necesare eliberării

 

Dosarele pentru eliberarea duplicatului, se depun personal sau prin intermediul persoanei împuternicite la Ambasadă. Urmare primirii certificatului de la Serviciul Stare Civilă (pînă la 2 luni), urmează fiecare solicitant să se prezinte PERSONAL la Ambasadă, pentru al ridica, cu prezentarea actelor în original la ora stabilită de către funcţionarul consular.

 

Solicitantul va prezenta, în mod obligatoriu următoarele acte:

 

 • cererea de modelul respectiv ( se va elibera și complete la Ambasadă);
 • actul de identitate al titularului.
  şi după caz:
 • dovada împuternicirii reprezentării (certificatul de naştere, în caz cînd se solicită eliberarea duplicatului certificatului de deces al rudei sale, pentru confirmarea gradului de rudenie; procura, contractul de mandat, legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat ş.a);
 • certificatele de stare civilă care fac dovada gradului de rudenie;
 • copia de pe actul de stare civilă eliberată de oficiul stare civilă respectiv, în cazul solicitării eliberării certificatului de stare civilă, actul căruia a fost înregistrat pe teritoriul autoproclamatei republicii transnistrene după anul 1992, dacă la întocmirea acestuia au fost respectate prevederile legislaţiei Republicii;
 • copia dosarului (de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, de reconstituire, de rectificare, de completare, de anulare şi de întocmire ulterioară a actului de stare civilă) însoţit de copia actului de stare civilă respectiv întocmit, de oficiul stare civilă după anul 1992, amplasat pe teritoriul autoproclamatei republici transnistrene, dacă acest dosar a fost organizat în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii;
 • bonul privind achitarea taxelor stabilite.