Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în România

A A A

Alte servicii

Înregistrarea căsătoriei la Ambasada Republicii Moldova în România

Pentru depunerea cererii de înregistrare a căsătoriei la Ambasada Republicii Moldova în România , în cazul în care solicitanții sunt ambii cetățeni ai Republicii Moldova, la solicitarea de înregistrare a căsătoriei, se vor prezenta următoarele acte:

 • Declarația de căsătorie și Anexa la declarația de căsătorie (ambele formulare pot fi obținute la Ambasadă);
 • actele de identitate ale viitorilor soți, valabile;
 • certificatele de naștere ale viitorilor soți;
  și după caz:
 • dovada desfacerii/încetării căsătoriei anterioare;
 • decizia autorității administrației publice locale și acordul părinților, în cazul reducerii vîrstei matrimoniale (pentru minorii sub vîrsta de 18 ani).
 • Toate actele vor fi însoțite de 2 fotocopii

  Pentru înregistrarea căsătoriei solicitanții vor achita o taxă de 70 euro (taxă consulare - 50 euro şi a taxă aferente - 20 euro).

  Notă: După depunerea tuturor actelor necesare, va fi stabilit un termen de cel puţin o lună pentru înregistrarea căsătoriei, care însă nu va depăşi termenul de două luni de la data depunerii declaraţiei de căsătorie.
  La cererea viitorilor soţi, în cazul existenţei unor motive temeinice şi cu acordul şefului oficiului stării civile din Republica Moldova, termenul de o lună poate fi redus.

În Republica Moldova nu se admite încheierea căsătoriei între:

 • persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită;
 • rude în linie dreaptă pînă la al IV-lea grad inclusiv, fraţi şi surori, inclusiv cei care au un singur părinte comun;
 • adoptator şi adoptat;
 • adoptat şi ruda adoptatorului în linie dreaptă, pîna la al II-lea grad inclusiv;
 • curator şi persoana minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei;
 • persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu;
 • persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada cînd ambele îşi ispăşesc pedeapsa;
 • persoane de acelaşi sex.

Transcrierea actelor de stare civilă

Dosarele pentru transcrierea actelor de stare civilă se depun personal la Ambasadă sau printr-o persoană împuternicită notarial.

Pentru transcrierea actului de naştere eliberat de către autorităţile unui stat străin după 17.08.2001, solicitantul urmează să depună următoarele acte:

 • cererea de transcriere a actului de naştere (în original+1 copie);
 • Certificatul de nastere (în original+1 copie);
 • paşapoartele părinţilor (2 copii);
 • certificatul de căsătorie (2 copii);
 • certificatele de naștere ale parinților.
 • Suma taxelor consular și cheltuielilor aferente pentru întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv constituie 25 Euro

Pentru transcrierea actului de căsătorie eliberat de către autorităţile unui stat străin după 17.08.2001, solicitantul urmează să prezinte la Ambasadă următoarele acte:

 • cererea de transcriere a actului de căsătorie (în original+1 copie);
 • Certificatul de căsătorie (în original+1 copie);
 • paşapoartele solicitanţilor (2 copii);
 • certificatele de naştere ale solicitanţilor (2 copii);
 • dovada achitării taxelor consulare şi aferente.
 • Suma taxelor consular și cheltuielilor aferente pentru întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv constituie 25 Euro

Pentru transcrierea actului de schimbare a numelui/prenumelui eliberat de către autorităţile unui stat străin după 17.08.2001, solicitantul urmează să prezinte la Ambasadă următoarele acte:

 • cererea de transcriere a actului de schimbare a numelui/prenumelui (în original+1 copie);
 • certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui (dacă schimbul numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, urmează a fi depuse actele pentru transcrierea actului de căsătorie) (în original+1 copie);
 • paşapoartele solicitanţilor (2 copii);
 • certificatul de naştere al solicitantului (2 copii);
 • dovada achitării taxelor consulare şi aferente.
 • Suma taxelor consular și cheltuielilor aferente pentru întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv constituie 25 Euro.

Pentru transcrierea actului de divorţ eliberat de către autorităţile unui stat străin după 17.08.2001, solicitantul urmează să prezinte la Ambasadă următoarele acte:

 • cerere privind transcrierea actului de divorţ (în original+1 copie);
 • certificatul de divorţ/ extrasul sau hotărîrea judecătorească definitivă și irevocabilă;
 • paşapoarte solicitanţilor (2 copii);
 • certificatul de căsătorie (în cazul dacă căsătoria a fost încheiată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc transcris) (în original + 2 copii);
 • dovada achitării taxelor consulare şi aferente.
 • Suma taxelor consular și cheltuielilor aferente pentru întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv constituie 25 Euro.

*NOTĂ:
În conformitate cu Legea privind actele de stare civilă, nr. 100 din 26.04.2001 (Publicată la 17.08.2001 în Monitorul Oficial Nr. 97-99, art. Nr. 765), actele de stare civilă (de naştere, de căsătorie, de schimbare a numelui etc.) ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale ţărilor străine au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

Actele de stare civila înregistrate de către autorităţile unui stat străin 17.08.2001 urmează a fi transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova. Această procedură presupune perfectarea certificatului moldovenesc de stare civilă.

Cetăţeanul Republicii Moldova este obligat să declare transcrierea, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă ori a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă.

Înregistrarea şi transcrierea actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, care locuiesc în afara teritoriului ţării, se efectuează de către organele de stare civilă din Republica Moldova sau de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova.