Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în România

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Taxe pentru serviciile consulare

 

Cuantumul taxelor consulare percepute pentru serviciile consulare prestate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova peste hotare este stabilit prin

 

Legea Republicii Moldova nr. 242 din 24 septembrie 2010 (în vigoare din 24 decembrie 2010)

 

Nr.
crt.
ServiciulTariful,
în euro
I. Perfectarea vizelor
1Tip A – viză de tranzit aeroportuar20
2Tip B - viză de tranzit40
3Tip C - viză de scurtă şedere60
4Tip D - viză de lungă şedere80
II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean
al Republicii Moldova şi altor documente
1Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova40
2Introducerea datelor copilului în paşaportul părintelui
(cu sau fără aplicarea fotografiei copilului)
10
3Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv150
4Eliberarea titlului de călătorie20
III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei
1Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective10
2Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective300
3Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective10
4Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova50
5Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova10
6Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie50
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă
1Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie50
2Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă250
3Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani50
4Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei150
5Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv20
6Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv20
V. Îndeplinirea actelor notariale
1Autentificarea procurii:
     a) în numele persoanei fizice
     b) în numele persoanei juridice
30
60
2Autentificarea testamentului30
3Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj100
4Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale50 (pentru fiecare lună)
5Legalizarea semnăturilor de pe documente10
6Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele2 (pentru
o pagină)
7Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele10 (pentru
o pagină)
8Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
     a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
     b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie
     c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului
20
10
15
9Primirea documentelor la păstrare20 (pentru fiecare lună)
10Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv10
11Întocmirea protestelor de mare30
12Asigurarea probelor50
13Alte acte notariale50
VI. Legalizarea consulară
 Legalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova
     a) pentru persoane fizice
     b) pentru persoane juridice
30
60
VII. Alte acţiuni consulare
1Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova30
2Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte30

Cuantumul tarifelor pentru prestarea, de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova peste hotare, a serviciilor aferente celor consulare

N/OCapitolul, denumirea serviciilor consulare aferente celor cu platăTariful
(Euro)
1Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova şi altor documente: 
 - Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al RM;5
 - Întroducerea datelor copilului în paşaportul părintelui (cu sau fără aplicarea fotografiei copilului)5
 - Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetăţeanului RM şi perfectarea setului de documente respectiv;5
 - Eliberarea titlului de călătorie (la eliberarea titlului pentru minori sau victime ale traficului de fiinţe umane, taxa aferentă nu se percepe).5
2Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei: 
 - Examinarea cererii privind dobândirea cetăţeniei RM şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective;0
 - Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia RM şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective;30
 - Examinarea cererii privind redobândirea cetăţeniei RM şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective;0
 - Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia RM;10
 - Eliberarea adeverinţei privind dobândirea/redobândirea cetăţeniei RM;0
 - Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie5
3Înregistrarea actelor de stare civilă: 
 - Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie;5
 - Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile când între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la înregistrarea soţului inapt de muncă;20
 - Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărârii (sentinţei) instanţei judecătoreşti dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani;5
 - Înregistrarea divorţului în temeiul hotărârii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei;20
 - Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv;5
 - Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui şi/sau patronimicului cu eliberarea certificatului respectiv.5
4Îndeplinirea actelor notariale:  
 - Autentificarea procurii: 
      a) în numele persoanei fizice;5
      b) în numele persoanei juridice;10
 - Autentificarea testamentului;5
 - Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj;10
 - Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale;5 (pentru fiecare lună)
 - Legalizarea semnăturilor de pe documente;5
 - Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele;1 (pentru o pagină)
 - Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele;1 (pentru o pagină)
 - Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege: 
      a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc;5
      b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie5
      c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului.5
 - Primirea documentelor la păstrare;5 (pentru fiecare lună)
 - Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau oficiul consular respectiv;5
 - Întocmirea protestelor de mare;5
 - Asigurarea probelor;5
 - Alte acte notariale.5
5Alte acţiuni consulare: 
 - Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din RM;5
 - Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decât cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei RM sau acordurilor la care ambele state sunt parte.5

 

Servicii scutite de taxe consulare

 

Taxa consulară nu se percepe:

 

  • pentru prestarea serviciilor consulare în cazurile cînd se acţionează în numele Republicii Moldova pentru dobîndirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale de stat;
  • pentru acordarea vizelor pentru funcţionarii organizaţiilor internaţionale la care a aderat Republica Moldova, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
  • pentru acordarea în condiţii de reciprocitate a vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi consulare străine, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
  • la acordarea vizelor pentru membrii delegaţiilor guvernamentale sau parlamentare străine şi alte persoane invitate oficial, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
  • la perfectarea vizelor şi înregistrarea acţiunilor de evidenţă consulară a persoanelor care nu au împlinit vîrsta de 16 ani;
  • la eliberarea şi prelungirea vizelor pentru titularii paşapoartelor diplomatice;
  • la perfectarea notei verbale privind solicitarea vizei unui stat străin pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi pentru membrii delegaţiilor oficiale prezidenţiale, parlamentare şi guvernamentale;
  • de la cetăţenii Republicii Moldova, aflaţi temporar în statul de reşedinţă pentru înregistrarea actelor de naştere sau deces;
  • în cazurile legate de expedierea ajutorului umanitar în Republica Moldova;
  • în alte cazuri prevăzute de legislaţia sau tratatele în vigoare.

 

La perfectarea vizelor persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare, inclusiv persoanelor specificate în alin.2) al art.12 al Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024—XIV din 2 iunie 2000, taxa consulară se percepe cu o reducere de 50 % din cuantumul stabilit.

 

La perfectarea vizelor grupurilor turistice, de creaţie sau sportive organizate, în număr de zece şi mai multe persoane, taxa consulară se percepe cu o reducere de 50 % din cuantumul stabilit.

 

Şeful misiunii are dreptul de a scuti integral sau parţial de plata taxelor consulare cetăţenii Republicii Moldova, aflaţi în imposibilitatea de plată a acestora din motive obiective, în baza documentelor respective confirmătoare.

 

Taxe pentru acoperirea cheltuielilor aferente

 

Începând cu 01 mai 2008, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de servicii consulare, pe lîngă plata taxelor consulare, acoperă cheltuielile aferente, suportate de Ambasadă pentru deplasarea la locul efectuării acţiunii consulare, pentru corespondenţă, telefon, fax, etc. Plăţile pentru acoperirea cheltuielilor aferente nu se atribuie la taxele consulare şi nu se includ în acestea. Cuantumul plăţilor pentru acoperirea cheltuielilor aferente ale Ambasadei Republicii Moldova la Bucureşti este stabilit prin Ordinul misiunii nr.13 din 03.02.2017.

 

Modalităţi de plată a taxelor

 

Achitarea serviciilor se efectuează exclusiv pe contul Ambasadei în USD sau EUR la filialele Băncii Comerciale Române la cursul oficial din ziua plăţii.

 

Notă: Plata în numerar a taxelor la Ambasadă nu este posibilă!